AYDINLATMA BEYANI 

BRITA Turkey Su Çözümleri Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.  

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kimlik ve iletişim bilgilerini içeren kişisel verileriniz, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, www.brita.com.tr uzantılı internet sitemizde size sunulan imkanlardan faydalanmanız, Şirketimizle iletişime geçebilmeniz, bu konuda açık rızanızın bulunması halinde Şirketimizin reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.  

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Türkiye’deki ve/veya diğer ülkelerdeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, topluluk, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  

Ayrıca, kişisel verileriniz yurt içinde/yurtdışında bulunan serverlara/programlara/clouda aktarılabilecektir.  

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve özellikle Şirketimizin www.brita.com.tr uzantılı internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında çerezler aracılığıyla toplanmaktadır. İnternet sitemizde yer alan analitik çerezler kullanılarak, anonim istatistikler üretilmektedir. Örneğin bu çerezler kullanılarak, internet sitesi ziyaretçilerimizin cinsiyet ve yaş dağılımı tespit edilebilmektedir ancak bu çerezler hiçbir zaman internet siteleri arasındaki gezinmelerin çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır.  

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.brita.com.tr/gizlilik-politikasi-ve-kullanim-kosullari linkinde yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarımızı inceleyiniz. 

Kanuni yükümlülüklerimizin ifası için işlediğimiz veriler kanunlarda öngörülme sebebine istinaden; internet sitemizdeki bir takım imkanlardan faydalanmanız için işlediğimiz veriler, bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden; anonim istatistikler üretme amacıyla işlenen veriler veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden ve reklam, promosyon ve tanıtım amacıyla işlenen verileriniz, açık rızanıza istinaden işlenmektedir.   

4. Veri Güvenliği 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. 

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Haklarınızı kullanmak için Şirketimizin  Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Plaza No:1 İç Kapı No:13 34750 Ataşehir/ İSTANBUL adresine yazılı bildirimde bulunabilir yahut Şirketimizin datapolicy-tr@brita.net adresine e-posta gönderebilirsiniz.